Decepción

El Tribunal Supremo ha emitido su esperado pronunciamiento sobre las cláusulas suelo de la hipoteca. A criterio del Alto Tribunal, estas cláusulas serán nulas si han sido incluidas adoleciendo de "falta de transparencia". Sin embargo, la declaración de nulidad no conllevará de forma automática la devolución de las cantidades satisfechas. Según la Asociación Hipotecaria Española, [...]

Decepció

El Tribunal Suprem ha emès el seu esperat pronunciament sobre les clàusules sòl de la hipoteca. A criteri de l'Alt Tribunal, aquestes clàusules seran nul·les si han estat incloses amb “manca de transparència”. La declaració de nul·litat, però, no comportarà la devolució de les quantitats satisfetes. Segons l'Associació Hipotecària Espanyola, fins a 4 milions d'hipoteques [...]

Qüestió de confiança per Montse Serrano

Durant moltes dècades les Caixes d'Estalvi catalanes han gaudit d'un grau de fidelitat per part dels seus clients tan alt que possiblement hagi estat un dels seus valors més preuats. Però les esmentades entitats no només no han sabut cuidar aquest actiu, sinó que han abusat de la confiança dels seus clients, assessorant-los per a [...]

La jurisprudència en les participacions preferents

Darrerament els mitjans de comunicació s'estan fent ressò d'algunes sentències que recentment s'han dictat en matèria de participacions preferents. Vist així, dóna la sensació que aquest sigui un problema nou, i que les poques sentències que s'han donat a conèixer siguin igualment inèdites. La realitat, però, és que el problema de les participacions preferents és [...]